Neue Musik auf historischen Instrumenten

Ensemble Opera Nova Zürich - Girolamo Frescobaldi: Toccata XI - Klaus Huber: Plainte II; Winter Seeds; Plainte II(2) - Jean-Jacques Dünki: Studien; bas-fonds - Raphaël Gogniat: Divertimento - Jean-Jacques Dünki: Kammerstück I

Aufnahme Haus zum Lindengarten Zürich, 19. Mai