Lars Ulrik Mortensen und sein Concerto Kopenhagen

Georg Friedrich Händel: Concerto grosso d-Moll op. 3/5 Johann Sebastian Bach: Cembalokonzert d-Moll BWV 1052 Georg Friedrich Händel: Concerto grosso B-Dur op. 3/1 Johann Gottfried Wilhelm Palschau: Cembalokonzert Nr. 2 D-Dur

(Lars Ulrik Mortensen, Cembalo und Leitung, Concerto Kopenhagen)