Sergio Azollini spielt Fagottkonzerte

Johann Wilhelm Hertel: Fagottkonzert a-Moll
Sergio Azzolini, Fagott
Capriccio Barockorchester

Johann Sebastian Bach: Cembalokonzert E-Dur BWV 1053
Bearbeitung für Fagott und Orchester
Sergio Azzolini, Fagott
Kammerakademie Potsdam

Johann Georg Neruda: Fagottkonzert C-Dur
Sergio Azzolini, Fagott
Parnassi musici

Redaktion: Michael Schwendimann