Konsonans Retro: Podolian Affair

Oriente Musik RIEN CD 62
Track   1: Moldavskaya
Track 11: Oy u hayu pri Dunayu
Track 18: Khasitsky Tanets & Hora
Track 19: Akh ty dushechka
Track   2: Freylekhs Nr.5

Redaktion: Cécile Olshausen