Neue Musik im Konzert

Electronica. Ensemble Cattrall, Arion-Quintett
-Walter Feldmann: KKH (UA)
-Klaus K. Hübler: 440 Hz (UA)
-Andréas Stauder: Des blocs (UA)
-Walter Feldmann: How many parts of it - the one
-Walter Feldmann: Une Géometrie (UA)
Aufnahme Theatersaal Rigiblick Zürich, 8. Dezember